Biogas Danmark overtræder loven om miljømarkedsføring

Jeg har i dag indgivet en klage over Biogas Danmark for overtrædelse af markedsføringsloven, da de bruger vildledende miljø- eller klimaudsagn ved bl.a. at kalde biogas for ”grøn” og ”CO2-neutral”. Herudover er helhedsindtrykket fra deres hjemmeside og indlæg på sociale medier vildledende.

Lovgivningsmæssig hjemmel

Klagen er baseret på Forbrugerombudsmandens publikation ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring”, herefter kaldet Kvikguiden.

Det fremgår af Kvikguiden side 3, at klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal være korrekte og klart formulerede, så forbrugerne umiddelbart forstår dem. Der må heller ikke udelades væsentlige oplysninger. Det følger af forbuddene mod vildledning i markedsføringslovens §§ 5 og 6.

Endvidere fremgår det også, at udsagnene skal kunne dokumenteres. Det følger af markedsføringslovens § 13, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Endelig fremgår det af Kvikguiden side 11, at helhedsindtrykket også kan være vildledende.  

Jeg mener, at Biogas Danmark overtræder alle elementer af ovenstående, hvilket jeg vil uddybe i det følgende.

Brug af generelle udsagn er ikke korrekt og er ikke dokumenteret

Kvikguiden omtaler på side 4 ”Brug af generelle udsagn som klimavenlig, miljørigtig, grøn mv.”. Nedenfor følger eksempler på anvendelse af de generelle udsagn ”grøn” og ”CO2-neutral energi”, som ikke er korrekte og ikke er dokumenteret:

Hvorfor biogas?

Fordi biogas er grøn forsyningssikkerhed og giver både grøn energi og…

Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at vi får grøn energi, når….

Biogas kan levere robust grøn forsyningssikkerhed.

Udsagnene er ikke korrekte fordi:  

 1. Biogas er bl.a. baseret på gylle fra husdyrproduktion og legitimerer dermed en meget klimabelastende produktionsform.

  Nu og i fremtiden skal kosten af flere grunde være overvejende plantebaseret. Derfor vil gylle i en fremtidig jordbrugsproduktion være begrænset.

  De store investeringer til etablering af anlæg til at fremstille eller transportere biogas vil være med til at fastholde den meget klimabelastende landbrugsstruktur.

 2. Biogas er også baseret på anvendelse af planterester, hvilket fører til udpining af jorden for organisk materiale og reducerer jordens kulstofpulje.

  De afgassede planterester, som føres tilbage på marken, har et væsentligt reduceret indhold af kulstof, der er vigtig for opbygning af humus. Meget landbrugsjord er i forvejen fattig på humus, hvilket giver dårlig jordstruktur og forringet dyrkningssikkerhed med lavere udbytter og flere plantesygdomme.

  De mindre mængder af kulstof, som tilbageføres, reducerer også jordens kulstofpulje i en situation hvor der klimamæssigt er behov for det modsatte.

 3. Såkaldt ”affald” (organiske rester) fra fødevareindustrien udtages til produktion af biogas, selvom det bruges andre steder i produktionskæden. Herved introducerer man en ekstra CO2-udledning.

  Der bliver også lavet biogas af organiske rester fra fødevareindustrien, f.eks. fra slagterier med den fejlagtige begrundelse, at det er ”affald”. Resterne er imidlertid ikke affald, da de ofte bliver nyttiggjort andre steder i produktionskæden.

  F.eks. bruges fedtstoffer fra organiske industrirester til produktion af sæbe. Ved at udtage de organiske industrirester til produktion af biogas, skal man i stedet bruge et andet hjælpeprodukt til produktion af sæben. Et hjælpeprodukt, hvor der er udledt CO2 ved produktion.

  Når man udtager rester fra industrien til produktion af biogas, introducerer man altså en ekstra CO2-udledning.

 4. Ved produktion af biogas forekommer der lækager af den kraftige drivhusgas metan.

  Lækagerne finder sted flere steder i processen med produktion af biogas. Der er f.eks. lækager ved gasrør, ventiler, membraner, tanke, flangesamlinger og udluftning.

  En nylig rapport til Energistyrelsen [1] viste, at 69 ud af landets 144 biogasanlæg havde et gennemsnitligt metantab på 2,5 %. Samtidigt ligger hele 38 procent af anlæggene over den grænse på seks procent, som ifølge forskere fra Aarhus Universitet indikerer, at et biogasanlæg har en negativ klimaeffekt set over en 20-årig periode [2] .

Samlet set kan biogas hverken kaldes for grøn, CO2-neutral eller bæredygtig.

Helhedsindtrykket er vildledende

Brugen af billeder, tegninger og farver på hjemmesiden (se eksempler på Figur 1 – Figur 3)   giver indtryk af, at produktet ikke skader miljøet/klimaet. Farverne er grønne, der er billeder af natur, marker og træer, og i Figur 1 er der endda et billede af et barn på en mark, som puster mælkebøtter. En fremstilling, der markant appellerer til folks følelser.

I debatindlæg på sociale medier omtales biogas også som grøn, se eksempel fra Twitter i Figur 4.

Figur 1: https://www.biogas.dk/vidensbank-om-biogas/

Et billede, der indeholder tekst, skilt

Automatisk genereret beskrivelse
Figur 2: https://www.biogas.dk/

Figur 3: https://www.biogas.dk/

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse
Figur 4: Indlæg på Twitter


Referencer

[1]Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg”, Rapport til Energistyrelsen, Einar Gudmundsson, Anders Fredenslund, Julie Maria Falk (Rambøll), Charlotte Scheutz (DTU Miljø), Jacob Mønster (FORCE Technology), Jørgen Hinge, Sune Petersen (Teknologisk Institut), 2021.

[2] https://ing.dk/artikel/klimaraadet-biogas-stoette-helt-oplagt-at-stille-modkrav-252398