Belaster elbiler klimaet?

I disse tider med fake news og alle mulige modsatrettede påstande om det samme emne, kan det være svært at orientere sig. Hvad er den sande historie?

Man hører ofte, at elbiler er godt for miljøet. Jeg har også hørt nogle fortælle, at elbiler er ligeså skadelige for klimaet som konventionelle biler drevet af fossile brændstoffer som benzin og diesel. Kan det virkelig være rigtigt?

Det korte svar er nej.

Jeg satte mig for mere end et halvt år siden for at komme så tæt som muligt på den rigtige historie om elbiler. Det blev et noget større arbejde, end jeg havde forestillet mig. Siden da er der blevet læst mange rapporter og undersøgelser, og en af de sværeste og mest tidskrævende ting var at finde tal, som er nye.

Der er kommet dette indlæg ud af arbejdet, som sammenligner klimabelastningen for en typisk diesel- eller benzindrevet bil med en elbil.

Vi kan ikke nøjes med at se på, hvor meget energi de to biltyper bruger. For at få et retvisende billede skal der anlægges et såkaldt livscyklusperspektiv, hvor man ser på de miljømæssige påvirkninger lige fra udvinding af råvarer, produktion af komponenter, montering og transport til selve brugen af bilen og den endelige behandling af bilen, når den engang er udtjent.

Der er lavet adskillelige undersøgelser af dette emne, og resultaterne afviger alt efter, hvilke forudsætninger og antagelser der er gjort. Det har især betydning:

  • Hvordan elektriciteten til elbilen er blevet produceret
  • Om man bruger laboratorieresultater eller resultater fra virkelig brug ved opgørelsen af bilernes emissioner
  • Hvilken levetid man antager for komponenter, batteri og køretøj.

I dette indlæg ser jeg på situationer, hvor elektriciteten er produceret i såvel Danmark samt i de øvrige lande i EU (2017).

Der er brugt tal, som afspejler den virkelige brug af bilerne. Forudsætninger omkring levetider og andet kan ses i tekstboksen til højre.

Der er valgt en dieselbil fremfor en benzinbil til sammenligning med elbilen. Dieselbilen har ofte en lidt mindre klimabelastning end en benzinbil.

Tesla S

For elbilen er der antaget et elforbrug svarende til en Tesla S, som klimamæssigt ligger i den høje ende for elbiler. Samlet set bliver sammenligningen således foretaget i den konventionelle bils favør.

 

Lad os starte med at se på en situation i Danmark. I Figur 1 ses emissionen af drivhusgasser i et livscyklusperspektiv opdelt på forskellige bidrag for elbilen og dieselbilen, når de kører i Danmark.

I Danmark har en elbil maksimalt 1/3 af en benzin- eller dieselbils klimapåvirkning.

Figur 1: Typiske el- og dieselbilers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv, når de kører i Danmark

43% af emissionerne i en elbil stammer fra produktion, vedligeholdelse og genbrug af køretøj, mens det udgør 8% for en dieselbil.

Måden, hvorpå elektriciteten produceres, har oftest den største indflydelse på elbilers klimapåvirkning. Elektricitet bliver produceret i en blanding af mange forskellige måder (energimix) og varierer fra land til land.

Går vi ud over Danmarks grænser, viser Figur 2 elbilens klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv set for forskellige lande i EU sammenlignet med dieselbilen.

For alle lande i EU er elbilens klimapåvirkning mindre sammenlignet med benzin- eller dieselbilen.

I den lave ende ligger lande som Frankrig og Sverige, hvor en elbil har over 80% lavere klimapåvirkning end en dieselbil. For lande i den høje ende som Holland, Tyskland og specielt Polen er klimapåvirkningen for en elbil henholdsvis 42%, 38% og 4% lavere end for en dieselbil.

Figur 2: Elbilers klimapåvirkning set i et livscyklusperspektiv i forskellige EU-lande

Det er vigtig at bemærke, at ovenstående figur er dynamisk. Tallene for elbiler vil med tiden ændre sig i positiv retning i takt med, at elproduktionen bliver mere grøn i de forskellige lande, samt at fremstilling af batterier bliver mindre energi- og ressourcekrævende.

Konklusion

I Danmark udgør klimabelastningen fra en elbil højst 1/3 af en benzin- eller dieseldrevet bils klimabelastning.

For alle lande i EU er elbilens klimapåvirkning mindre sammenlignet med benzin- eller dieselbilen. Der er dog meget store forskelle landene i mellem. I den lave ende ligger lande som Frankrig og Sverige, hvor en elbil har over 80% lavere klimapåvirkning end en konventionelt drevet benzin- eller dieselbil. For lande i den høje ende som Holland, Tyskland og specielt Polen er klimapåvirkningen for en elbil henholdsvis 42%, 38% og 4% lavere end for en dieselbil.

Resultaterne er et øjebliksbillede, som situationen var primo 2018. Med tiden vil klimapåvirkningen for elbiler blive mindre.

 

Litteratur

[1]    Messagie, M., Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric                     Vehicles, Vrije Universiteit Brussel – research group MOBI, Transport             & Environment, 2017.

[2]  European Residual Mixes 2017, Association of Issuing Bodies, Version               1.13, 2018-07-11.