Afgørelse på klage over Biogas Danmark for overtrædelse af loven om miljømarkedsføring

For ca. 9 måneder siden indgav jeg en klage over Biogas Danmark til Forbrugerombudsmanden for overtrædelse af markedsføringsloven (http://vejnaa.dk/?p=789), da de bruger vildledende miljø- eller klimaudsagn ved bl.a. at kalde biogas for ”grøn” og ”CO2-neutral”. Herudover er helhedsindtrykket fra deres hjemmeside og indlæg på sociale medier vildledende. Klagen var baseret på Forbrugerombudsmandens publikation ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring”.

Figur 1: Udklip fra Biogas Danmarks hjemmeside 29. maj 2023. Fakta – Biogas Danmark
Afgørelse

Der er nu kommet en afgørelse, og jeg har desværre ikke fået medhold. Forbrugerombudsmanden svarer:

Vi kan desværre ikke tage sagen op til behandling, da markedsføringen efter vores opfattelse for nuværende næppe vil blive anset for vildledende i strid med markedsføringslovens forbud herom ved en eventuel domstolsprøvelse.

Vi henviser i denne forbindelse til Energistyrelsens omtale af biogas, herunder af metanudledningen [1]

Biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt er, at gassen kan erstatte naturgas og dermed nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi. Derefter kommer, at afgasning af husdyrgødning reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets husdyrhold. På den negative side er den vigtigste post, at der kan forekomme udledning af metan fra selve biogasanlæggene og fra de opgraderingsanlæg, der opgraderer biogassen til naturgaskvalitet.

Biogas produceres af husdyrgødning og organisk affald og reducerer udledningerne fra energisektoren ved at erstatte fossil naturgas.

For et konkret biogasanlæg afhænger klimaregnskabet af, hvilke biomasser anlægget afgasser, fysiske forhold på anlægget herunder opholdstiden, energiproduktionen, og om anlægget er tæt. I det samlede regnskab skal desuden indgå, om der er metantab i forbindelse med opgradering eller anden anvendelse af gassen.

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport for Energistyrelsen [2] , der konkluderer, at der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning af forskellige biomasse-sammensætninger.

”Energistyrelsen beskriver produktionen af biogas således [3]:”

Biogas er en vigtig grøn energikilde, som kan bidrage til den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning

Forskellige biomasser kan anvendes til produktion af biogas med indvirkning på biogassens bæredygtighed og klimapåvirkning. Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Der er således tale om indenlandske ressourcer, der ellers ville blive brændt i forbrændingsanlæg eller spredt på markerne, hvorfra de udleder drivhusgasser til omgivelserne. Ved i stedet at bruge biomassen til biogas, mindskes udledningerne fra landbruget, og gasforbruget bliver samtidigt mere klimavenligt.

Ifølge EU-direktivet om fremme af vedvarende energikilder er biogas endvidere en vedvarende energikilde, jf. definitionsbestemmelsen i artikel 2, nr. 1[4] , og kan dermed betegnes som ”CO2-neutral”[5].

Vi foretager os derfor ikke yderligere i anledning af din henvendelse.

Jeg er ikke enig i afgørelsen, men må tage den til efterretning.

Referencer

[1] Biogassens klimaregnskab | Energistyrelsen

[2] dca_rapport_nr175_baeredygtig_biogas_-_klima_og_miljoeeffekter_af_biogasproduktion_-_2020.pdf (ens.dk)

[3] Produktion af biogas | Energistyrelsen (ens.dk)

[4] EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/ 2001 – af 11. december 2018 – om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

[5] Vedvarende energi (kefm.dk)