To kroner for CO2-frit elforbrug i 2022

Kan du undvære 2 kr. om dagen?

Det er nemlig, hvad det ville koste pr. indbygger over 18 år at etablere solcelleanlæg, så hele Danmarks elforbrug kan dækkes med vedvarende energi.

I 2018 blev 43 % af Danmarks elforbrug dækket af CO2-fri strøm produceret af vindmøller og solceller[1]. Hvis man forestiller sig, at det resterende elforbrug på knap 14,2 TWh skulle dækkes af solceller, ville det kræve ca. 141 km2 solceller[2] til en samlet anlægspris på 163 mia. kr[3].  Hvordan kan det så blive til kun 2 kr. om dagen pr. dansker?

Lånefinansieres anlægsprisen på ca. 35.000 kr. pr. dansker, bliver den samlede årlige ydelse på et lån med en løbetid på 25 år og en rente på 2,5 % ca. 1.920 kr. om året. Den producerede elektricitet kan sælges til markedspris, som her er sat til 25 øre pr. kWh. Salgsprisen er sat konservativt set i lyset af, at den gennemsnitlige elspotpris var knap 34 øre/kWh i 2018[4]. Elsalget giver en indtægt på ca. 1.040 kr. om året. Samlet set skal hver dansker altså betale ca. 880 kr. om året eller godt 2 kr. om dagen.

Der er plads nok til at etablere den nødvendige mængde solceller i Danmark. Forestiller man sig, at solcelleanlæggene udelukkende opstilles på marker, ville man skulle bruge ca. 8 % af det samlede areal udlagt til industrifrø (primært raps)[5]. Det er tidligere skønnet, at der er ca. 150 km2 tagareal i Danmark, som er egnet til solceller[5], så der er altså også tagareal nok til rådighed.

Solcelleanlæg i Kina formet som en stor panda[6].
Hvor lang tid tager det at etablere så mange solceller? I Kina installerede man sidste år ca. 43 GW solceller[6]. Med kinesisk tempo ville det tage ca. et halvt år at opsætte den nødvendige mængde solceller i Danmark.

Men okay, så hurtigt kan man jo ikke gøre det i Danmark? Måske ikke helt, men man kan gøre det ret hurtigt. Lad os antage, at vi beskæftiger 5.000 personer med at opsætte solceller. Hvis hver person opsætter 25 m2 om dagen, ville man være færdig efter kun 3 år. Vi kunne altså have en CO2-fri elproduktion allerede i år 2022.

Nuvel, den kritiske læser vil nok indskyde, at solceller ikke producerer strøm, når flæskestegen skal laves juleaften. Det er også korrekt. Med solceller er der ikke nødvendigvis tidsmæssigt sammenfald mellem produktion og forbrug, men brug af lagringsteknologier og den rette kombination med andre vedvarende energikilder kan sikre den tidsmæssige balance.

Artiklen viser, at det er muligt at etablere solceller, som kan gøre hele Danmarks elforbrug CO2-neutralt indenfor en kort årrække, og at det koster under 2 kr. om dagen pr. dansker.

Hvad venter vi på?

 

Referencer

[1] Egne beregninger baseret på tal fra https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Power-system-data/Consumption1/Consumption/ALL/Hourly1/?view=table og https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2019/01/07/Solenergi-slog-rekord-i-varmt-2018.

[2] Baseret på en nominel paneleffekt på 160 Wp/m2 og en specifik ydelse på 850 kWh/kWp pr. år.

[3] Som anlægspris er der brugt en gennemsnitspris mellem tag- og landplacerede anlæg på  7.250 kr./kWp beregnet ud fra National Survey Report of Photovoltaic Applications in Denmark 2017, IEA-PVPS, Peter Ahm, PA Energy Ltd.

[4] Egne beregninger baseret på tal fra https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/.

[5] Tal fra artikel i Ingeniøren https://ing.dk/artikel/saa-meget-fylder-solceller-der-kan-daekke-5-pct-af-elforbruget-i-2020-174597.

[6] https://www.reuters.com/article/us-china-solarpower/china-installed-18-percent-less-solar-power-capacity-in-2018-idUSKCN1PB09G.

Gør nu noget ved folkepensionen

Der skal spares. Man hører og oplever det hele tiden. Nedskæringer og besparelser på områder som eksempelvis pleje- og sundhedssektoren, skoler og institutioner, sygedagpenge og handicappede. Listen er lang. Millionbesparelser på disse områder har hver især kæmpe betydning og forringer serviceniveauet og velfærden i Danmark væsentligt.

Det er på tide, at tingene bliver sat i perspektiv. Hvor mange er klar over, hvordan det offentliges udgifter egentlig fordeler sig?

I 2017 udgjorde det offentliges samlede udgifter knap 1.100 mia. kr., hvoraf indkomstoverførsler udgjorde knap 360 mia. kr. Udgifterne til folkepension var i 2017 knap 131 mia. kr. og tegner sig dermed for over en tredjedel af indkomstoverførslerne.

I nedenstående figur ses fordelingen af de offentlige udgifter til indkomstoverførsler i 2017.

Kilde: Baseret på tal fra Statistikbanken, Danmarks Statistik, tabellen OFF10, 6/10-2018. Udgiftsposter på under 2 mia. kr. er udeladt i figuren.

Til sammenligning var udgifterne til sygedagpenge og politi i 2017 henholdsvis 11,3 mia. og 11,6 mia. kr., altså en brøkdel af udgifterne til folkepension. En besparelse på 1 mia. på eksempelvis sygedagpenge får meget stor negativ betydning for området, mens den samme besparelse på folkepensionen vil have en meget mindre konsekvens.

Hvad mange måske ikke tænker på er, at alle de besparelser og nedskæringer, politikerne interesserer sig for, udgør et relativt lille beløb og en meget lille andel af statens samlede udgifter. Med en udgift i 2017 på knap 131 mia. kr. er det folkepensionen, som i virkeligheden belaster statens økonomi.

Hvornår er der nogle politikere. der tør sige de åbenbart forbudte ord: ”Folkepensionen er en bombe under dansk økonomi, og vi er nødt til at reducere den kraftigt”.

Vi skal ikke skære de forkerte steder. Bliver man syg, skal man have økonomi til at kunne opretholde en rimelig levestandard og kunne få en rigtig god behandling på sygehuset. Børn skal have mulighed for at få gode betingelser under deres opvækst i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler, og politiet skal have den nødvendige finansiering til, at de kan udføre deres arbejde på en rimelig måde.

Derimod er der ingen grund til, at staten skal forsørge mennesker, bare fordi de har nået en bestemt alder. Folkepensionister er ikke nødvendigvis en svag gruppe, som staten automatisk skal forsørge. Det kan sagtens være den enkeltes ansvar at spare op til egen alderdom.

Når udfordringerne om staten Danmarks nuværende og fremtidige økonomi diskuteres blandt politikerne, mener jeg, at man skal fokusere på den reelle problemstilling i dansk økonomi, nemlig udgifterne til folkepension. Den er absolut ikke fredet.

Den rigtige prioritering er at nedsætte folkepensionen kraftigt over en passende årrække.

Så kære politikere, vær nu ansvarlige og fremsynede og hav modet til at gøre det nødvendige.